Z dějinUmění

Průvodní text k výstavě v Galerii MXM,
Vyšlo v Divusu 3/1996, str.13 - 29
Autorem mírně upraveno 1999

Filip Turek
Z dějin Umění


Věnováno Sherrie Levine, již jsem díky špatným znalostem angličtiny dlouho považoval za muže


Svět se hemží napodobeninami. Přibývá jich takovým tempem, že vlastní originál pomalu ustupuje ze zorného pole. Nakonec se úplně ztrácí a na scénu nastupuje simulakrum: napodobenina, která nemá originál. Často musíme být ve střehu, abychom vůbec rozeznali napodobeninu od originálu. Avšak odlišit simulakrum od napodobeniny, to je někdy téměř nemožné. Kdo neviděl originál na vlastní oči, ten si nikdy nemůže být zcela jistý, jestli nějaký originál vůbec existuje...

Vezměme si za příklad umělé pokojové květiny. Kdysi to byly ne příliš věrné napodobeniny, které živým květinám stěží mohli konkurovat. Ani to ostatně po nich nikdo nechtěl. Byly všeobecně považovány za pouhé náhražky, které vypadají jak jinak než uměle, když jsou umělé. Hodí se jenom tam, kde pro živé květiny nejsou podmínky, ale my tam přesto nějakou připomínku přírody chceme mít, i když se jedná o jakousi druhou kategorii vkusu. Dnes je však situace jiná: Výroba se během let zdokonalila natolik, že umělé květiny jsou v mnoha případech od živě rostoucích k nerozeznání. Umělé materiály stále dokonaleji simulují živoucí vzhled i charakteristickou podobu rostliny. Umělé květiny začínají mít vlastně skoro všechno, čeho si zákazník cení na jejich živých protějšcích. Navíc jsou omyvatelné, nemusí se zalévat a nehrozí jim snadné poškození. A hlavně nestárnou, natož aby umíraly.Pro leckoho by pak asi bylo oříškem najít důvod, proč by jimi neměl živé rostliny zcela a navždy nahradit. Můžeme si samozřejmě položit otázku: Je umělá květina vůbec ještě květinou? Ale ani na se nedá odpovědět jednoznačně: I kdyby totiž pro toho, kdo ji koupil a nainstalova v bytě s vědomím její umělosti, nebyla květinou, nýbrž pouhou napodobeninou, tak například pro neinformovanou návštěvu, která nezpozoruje její umělost (což, jak jsme si řekli, není dnes zdaleka nemožné), zůstává přese všechno květinou a ničím jiným. Myslitelná je však i jiná situace: Nakupujeme-li v květinářství živé květiny, narazíme mimo jiné také na rostliny, jaké jsme předtím nikdy neviděli nebo jsou nám prostě zcela neznámé. Nemůžeme přece znát všechny květiny, které se kde prodávají. Máme příležitost obohatit naši sbírku o nám dosud neznámý druh. Ale jak je to s neznámými druhy u umělých květin? Umělá květina, jakou jsme předtím nikdy neviděli, nesoucí název, který také slyšíme poprvé. Můžeme si být jisti, že někde existuje i její živá varianta? Takové jistoty (stejně však omezené) bychom mohli nabývat snad jen za existence jakéhosi systému certifikátů pravosti. Pomineme-li otázku, zda jsou vůbec představitelné nějaké důvody, které by vedly producenta umělých květin k návrhu a výrobě nebo distribuci umělé květiny, která by neměla za vzor žádný z existujících živých druhů, a představme si hypotetickou situaci, že jsme se skutečně nechali podvést. V tom případě máme ovšem doma simulakrum, zatímco návštěvu (neinformovanou ani o umělosti, natož o "neznámosti" květiny), ani nenapadne, že by to mohl nebýt originál.Umělé květiny jsou jistě jedním z nejnevinnějších úkazů uprostřed světa simulací a záměn. Záleží často jen na úhlu pohledu, jak se tento svět může jevit: zda spíš novým, zábavným, anebo nebezpečným, hrozícím ztrátou orientace. Tohoto ambivalentního světa se dotýká i projekt, nazvaný Z dějin Umění. Dal by se charakterizovat jako zejména obrazová, ale i slovní hra , pro kterou umělec stanovil pravidla a rozehrává ji s určitou strategií, přičemž se snaží předvídat kroky protihráče - diváka. Umělec, dobře si vědom, že nemá k dispozici žádné "umělecké gesto", kterým by protihráče mohl snadno trumfnout, opatrně poodhaluje jednotlivé vrstvy své strategie, aby umožnil divákovi pokračovat ve hře, která by neměla na žádné z úrovní ztratit zabavnost a určité napětí.

Prvním cílem umělce je vytvoření dojmu, že tu jde o to, co by se dalo nazvat slavným uměním. Vybral si pro to určitou časově i místně ohraničenou oblast, totiž euroamerické umění posledních několika staletí. Aby hra byla dostatečně jednoduchá a pravidla se nemusela často vysvětlovat, ve výběru figurují jen opravdu notoricky známí umělci.

Pro průměrného diváka, který se občas setkává s výtvarným uměním a jeho dějinami, nebude asi příliš těžké odhalittuto první, poměrně průhlednou lež, aby zjistil, že ve hře je ještě nějaký jiný druh obrazů, o kterých v první řadě by se slušelo něco bližšího, neboť to jsou právě ony, komu umělec bezprostředně vděčí za inspiraci. Říkejme jim pracovně "jiné obrazy". Než byly tyto umělcem nalezeny a s určitým záměrem využity (či zneužity), žily si nerušeně své životy na stránkách knih, časopisů a omalovánek, na letácích a reklamních prospektech, na pohlednicích nebo v turistických průvodcích. Všechny vznikly v době, kdy bylo možné reprodukovat dvojrozměrné obrazy pomocí strojů. Jde výhradně o tištěné reprodukce fotografií, obrazů vytvořených barvami, nebo kombinací obojího. Pocházejí z různých oblastí vizuální kultury, které jsou nestejně vzdáleny "čistému umění". Některé se přece jen tváří aspoň trochu "umělecky", jiné ani to ne.

Zmíněné vlastnosti "jiných obrazů" jsou ale do jisté míry druhotné. I sám umělec je dokázal pojmenovat až ex post (a to ještě ne tak přesně, jak by si přál), zatímco při samotném výběru je zaznamenával spíš jen intuitivně. Hlavní vlastností "jiných obrazů", která ostatně umělce vedla při jejich vyhledávání, je podobnost se "slavnými obrazy". Každý z "jiných obrazů" se nějakým způsobem podobá dílu určitého slavného umělce. Škála způsobů této podobnosti sahá od stylu, kompozicenebo námětu, přes rukopis, práci se světlem a stínem, až po výrazy tváří a postav, atmosféru, situaci. Identifikace takových podobností je pochopitelně značně subjektivní záležitost. Umělec však svému "materálu" a svým vizuálním zkušenostem natolik důvěřuje, že se přesto odhodlal k jakési para-simulaci: Nechal "jiné obrazy" za pomoci podobnosti předstírat, že jsou skutečnými obrazy slavných umělců (nebo přinejmenším jejich reprodukcemi).

Umělcova hlavní zbraň -podobnost - se ale nevztahuje, jak by se zdálo, k jednomu konkrétnímu obrazu příslušného umělce, nýbrž k jeho dílu obecně, přesněji řečeno k určité subjektivní představě o jeho díle. Ovšemže i taková představa musela vzniknout na základě pozorování konkrétních obrazů. "Jiné obrazy" mají však trochu jiný úkol, než předstírat, že jsou některými z existujících obrazů. Spíš jakoby chtěly být dalšími, tj. neexitujícími obrazy příslušných umělců. Ano, naše obrazy žádné konkrétní předlohy nemají (poznámka). Avšak umělec, podobně jako nemohl divákům předem prozradit, že naše obrazy nejsou pravými slavnými obrazy, ani tentokrát je nijak zvlášť neupozorňuje, že obrazy (možná diváky identifikovány jako "pouhé napodobeniny"), vlastně nemají originál. Naopak, tím, že zároveň s obrazy předkládá uvěřitelná data vzniku a přesvědčivě znějící názvy, uvedené dokonce v "originálním jazyce", jako by diváky vybízel k vyhledání "pravého" obrazu a k následné konfrontaci "originálu" s "napodobeninou". Avšak data vzniku jsou smyšlená a názvy obrazů jsou pouhá simulakra, inspirovaná některými skutečnými názvy existujících obrazů příslušného umělce se zřetelem k námětu našeho obrazu.

Nalezené "jiné obrazy" jsou tedy zároveň námětem i materiálem, jako jediné jsou fyzicky přítomny, ale sami neznamenají vůbec nic, protože vystupují pod falešnou identitou, vypůjčenou od svých mnohem slavnějších kolegů. Naopak "slavné obrazy", které by mohly být pyšné na to, že ačkoliv nejsou fyzicky přítomny, vše se odehrává v jejich jménu, vlastně ve skutečnosti vůbec neexistují.

Obrazy Zdějin Umění by podle všeho byly "pravými" simulakry, kdyby... Kdyby opravdu vznikly za účelem simulace. My však víme, že "jiné obrazy" vznikly úplně za jinými účely a do své nynější simulační role byly vmanipulovány umělcem. To znamená, že to jejich předstírání je jen předstíráno. Jinak řečeno, obrazy pouze předstírají, že mají schopnost předstírat. Jedná se tedy spíš o jakousi hru na simulaci, která má ještě další, nesimulační rovinu. Každý obraz je totiž pochopitelně nejen něčím podobný, ale také vším ostatním nepodobný, dílu příslušného umělce. Míra a způsoby nepodobnosti se pak ukazují téměř stejně podstatnými jako míra a způsoby podobnosti. Rozpětí mezi podobností a nepodobností tvoří strategicky významný prostor, v němž se odehrává velká část hry. Zjednodušeně bychom mohli obrazy rozdělit podle míry podobnosti na ty, u nichž převažuje podobnost, na ty, u nichž převažuje nepodobnost, a konečně na ty, v nichž podobnost s nepodobností stále soupeří, aniž by jedna nabyla vrchu. Vzniká tak napětí různého stupně mezi falešnou identitou obrazu, založenou na podobnosti a "falešných dokladech" (jméno slavného umělce, název obrazu, datum vzniku), a jeho vlastní, potlačovanou identitou. (Ta sice není nijak zvlášť utajována, ale přece jen je k jejímu odhalení třeba určitého výkonu. Až na několik krátkých textů, ponechaných umělcem přímo v obrazech, o ní totiž nemáme žádné přímé doklady, navíc je poněkud znejasněna změnami velikosti a reprodukčním procesem , i když ten probíhal výhradně fotografickou cestou) Příkladem může být napětí mezi Gauguinovým Tahiti a Uzbekistánem osmdesátých let nebo mezi výrobky těžkého průmyslu, obdivovanými na východoněmeckém veletrhu v Lipsku, a objekty Claese Oldenburga.Existují dvě téměř rovnocenné možnosti, jak cyklus Z dějin Umění představit: ve formě "sbírky obrazů" nebo "knihy o umění". V obou případech je nutno v co nejširší míře zachovat tradiční, vžitou pdobu daného média, aby byla zaručena elementární důvěryhodnost. "Kniha o umění" se nesmí tvářit jako "umělecký experiment", měla by spíš budit setrvalý dojem standardní "obrazové publikace", jakých můžeme spatřit spousty ve výlohách knihkupectví. "Sbírka obrazů" je ze ztejného důvodu oděna do slavnostního, mírně alibistického hávu muzeální expozice. Obrazy jsou adjustovány v pečlivě řemeslně zhotovených paspartách a rámech. Jména, názvy a data jsou vytištěny, dokonce snad vyraženy, přímo do paspart. Touto "konzervativní" prezentací sleduje umělecpodobný záměr jako velitel, který oblékne své vojáky do uniformy nepřítele. K naší situaci by však možná bylo přiléhavější, kdyby velitel tuhle vychytralost použil proti armádě, jejíž příslušníci se na první pohled liší například barvou pleti.

Mohlo by se zdát, že trvat na obou podobách díla je zbytečné, neboť obě formy skrývají stejný obsah. Umělcova strategie může být ale beze zbytku naplněna až tehdy, když obě formy spojí své síly a navzájem se jakoby "potvrdí". Existence "sbírky" jakoby potvrzovala pravdivost obsahu knihy, a naopak, "kniha" je jakýmsi "nezávislým zdrojem", vylučujícím pochybnosti o obsahu sbírky. Mystifikační kruh by se konečně uzavřel, i když významější role by pravděpodobně připadla "knize". Omezené publikum galerií a výstavních síní je totiž relativně připravené na to, že se zde občas vystavuje něco podezřelého, před čím je nutno být ve střehu, kdežto daleko širší veřejnost, k níž se může dostat "umělecká publikace", má o poznání méně důvodů očekávat, že by na stránkách jedné z nich musela čelit jakémukoliv, byť i jen intelektuálnímu útoku. V případě knihy lze navíc počítat s efektem, který popisuje přísloví: "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou."

Cyklus Z dějin Umění není ale útokem v pravém slova smyslu ani na publikum, ani na umění. Spíš než anarchistickým gestem je jakýmsi veřejně přístupným alchymickým pokusem, během něhož je klasické umění podrobováno nezvyklé zkoušce a ocitá se v situaci ne nepodobné situaci prince Edwarda v románu Princ a chuďas. Umělec si netroufá rozhodnout, zda se cyklus podobá spíš "duchovnímu pokrmu" nebo "otrávené návnadě".Rozhodně se projekt drží postmoderní teze, že "cokoliv je možné" ("anything goes"), s tím, že ji dovádí svým způsobem do krajnosti. Zároveň ji ale staví do problematického světla: nabízí se otázka, co vlastně může být tím "čímkoliv". Jestliže je dovoleno bezstarostné přejímání cizích vzorů, napodobování, simulace nebo mystifikace, patří do kategorie "možného" třeba i otevřená lež? Nebo jinak: Je snad pro lež nějakým zvláštním ospravedlněním, že je vyslovována v rámci "uměleckého díla"? Je svět umění zvláštním prostorem, který opravňuje k "čemukoliv"? Nebo se "možnost čehokoliv" vztahuje i na zbytek postmoderního světa? Má být prohlášení "cokoliv je možné" jen pokusem zaskočeného pozorovatele vyrovnat se s "nepochopitelnými" poměry, panujícími v současném umění, popřípadě v současném světě vůbec, nebo jakýmsi sebevědomým osvobozujícím odhalením "neomezené" šíře možností, jakýmsi postmoderním post-manifestem? Anebo je to jen alibistické "připravování si půdy" pro budoucnost, v níž, jak se zdá, přestanou platit i ta poslední z dnešních kritérií?Poznámka:
Toto pravidlo "neexistence originálu" má jednu výjimku. Shodou okolností je jí hned první obraz "Giotto: Setkání u Zlaté brány, 1304-6". Ten skutečně má svůj originál, jímž je stejnojmenný Giottův obraz. Výjimka spočívá hlavně v tom, že naše "napodobenina" se k Giottovu dílu obecně vztahuje právě jen tím, čím se vztahuje k tomuto konkrétnímu obrazu. Ve skutečnosti však nalezení "napodobeniny" tak jako tak předcházelo identifikaci s "originálem".
Za částečné výjimky by se daly považovat i některé další obrazy, například "Rembrandt: Anatomie prof. Loona", nebo "Botticelli: Tři Venuše", a sice proto, že v jejich názvech jsou narážky na existující obrazy.


© Filip Turek 1999